Szczegóły ogłoszeń

Wykonywanie usług związanych z usuwaniem i holowaniem pojazdów zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, zlecanych przez KPP w Łobzie, KPP w Kołobrzegu, KP w Nowogardzie i KP w Chojnie

- informacja - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 01.04.2015 r. w zakresie części nr 3

 - informacja o unieważnieniu z dn. 20.03.2015r. w zakresie część nr 2

- rozstrzygnięcie z dn. 18.03.2015 r. w zakresie części nr 3

- unieważnienie z dn. 13.03.2015 r. w zakresie części nr 1 i nr 4

- ogłoszenie o zamówieniu

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami nr 1,2,3,4,5

- formularze  kalkulacji cenowej - załączniki nr 6.1-6.4 do siwz

- wzór umowy - załącznik nr 7 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 3,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 27.02.2015
Data modyfikacji : 01.04.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry