Szczegóły ogłoszeń

Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym

- informacja - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 19.05.2015 r. w zakresie części nr 1-6, 8-10 i 12

- rozstrzygnięcie z dn. 06.05.2015 r. dot. części nr 2

- unieważnienie rozstrzygnięcia na część nr 2 w dn. 17.04.2015

- rozstrzygnięcie z dn. 08.04.2015 r. dot. części nr 1-6, 8-10 i 12

- unieważnienie części nr 7 i części nr 11 z dn. 02.04.2015 r.

- ogłoszenie z dn. 25.03.2015 r. o zmianie ogłoszenia dotyczące zmiany terminu składania ofert

- odpowiedzi z dn. 25.03.2015 r. na pytania do siwz, zmiana terminu składania ofert

- ogłoszenie o zamówieniu

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami nr 1,2,3,4,5 i 8

- formularze  kalkulacji cenowej - załączniki nr 6.1-6.12 do siwz

- wzór umowy załącznik nr 7 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 3,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 18.03.2015
Data modyfikacji : 19.05.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry