Szczegóły ogłoszeń

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie oraz jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego.

- informacja - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 28.05.2015 r.

- rozstrzygnięcie z dn. 12.05.2015 dotyczy części nr 9

- rozstrzygnięcie z dn. 23.04.2015 dotyczy części nr 15

- rozstrzygnięcie z dn. 17.04.2015 dotyczy części nr 3

- rozstrzygnięcie z dn. 17.04.2015 dotyczy części nr 1,2,5,6,7,8,10,11,14,16,17,18,19,20 i 21

- unieważnienie postępowania z dn. 10.04.2015 r. w zakresie części nr 4,12 i 13

- odpowiedź z dn. 01.04.2015 r. na pytanie do siwz dotyczące części nr 15

 - zmiana treści siwz z dn. 31.03.2015 r., zmieniony załącznik nr 6.15 dla części nr 15

 - ogłoszenie z dn. 31.03.2015 r. o zmianie ogłoszenia, zmiana terminu składania ofert dla części 15

 - zmienione dn. 27.03.2015 załączniki nr 1,7,6.2,6.7,6.9,6.15, załącznik nr 6.21 oraz edytowalne załączniki 6.1-6.21 do siwz

 - ogłoszenie z dn. 27.03.2015 r. o zmianie ogłoszenia, zmiana terminu składania ofert

 - odpowiedzi z dn. 27.03.2015 r. na pytania do siwz, zmiana treści siwz, zmiana terminu składania ofert

- ogłoszenie o zamówieniu

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami nr 1,2,3,4,5

 - formularze asortymentowo-cenowe dla części od nr 1 do nr 20 - załączniki od nr 6.1 do nr 6.20 do siwz (w formacie skompresowanym .zip)

- wzór umowy - załącznik nr 7 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 3,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 20.03.2015
Data modyfikacji : 28.05.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry