Szczegóły ogłoszeń

Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego

 - sprostowanie informacji o udzieleniu zamówienia z dnia 04.08.2015r.

  - informacja o udzieleniu zamówienia

- rozstrzygnięcie z dn. 19.06.2015 r. w zakresie zadań od nr 1 do nr 34

- sprostowanie omyłki pisarskiej z dn. 09.06.2015 r. w załączniku nr 6.9 do siwz

- ogłoszenie dodatkowych informacji, sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.05.2015r.

- ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o sprostowaniu przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 21.05.2015r.

- zmieniony w dn. 21.05.2015 r. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 8 do siwz

- odpowiedź z dn. 21.05.2015 r. i pytanie do siwz, zmiana treści siwz, zmiana terminów składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium

- ogłoszenie dodatkowych informacji, sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16.05.2015r.

- wersje edytowalne formularzy cenowo-jakościowych dla zadań 1-34 - załączniki nr 6.1-6.34 do siwz

- ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o sprostowaniu przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 13.05.2015r.

- zmieniony w dn. 13.05.2015 r. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 8 do siwz

- zmieniony w dn. 13.05.2015 r. wzór umowy - załącznik nr 7 do siwz

- odpowiedzi z dn. 13.05.2015 r. i pytania do siwz, zmiana treści siwz, zmiana terminów składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium

- ogłoszenie dodatkowych informacji, sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 05.05.2015r.

ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o sprostowaniu przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 30.04.2015r.

informacja na stronę internetową z dnia 30.04.2015r.

- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.04.2015 r.

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami nr 1,2,3,4,5

- formularze cenowo-jakościowe dla zadań 1-34 - załączniki nr 6.1-6.34 do siwz

- wzór umowy - załącznik nr 7 do siwz

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 8 do siwz

- opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny - załącznik nr 9 do siwz

- ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 31.03.2015 r

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 31.03.2015
Data modyfikacji : 04.08.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry