Świadczenie usług kominiarskich w obiektach służbowych Policji - Szczegóły ogłoszeń - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Szczegóły ogłoszeń

Świadczenie usług kominiarskich w obiektach służbowych Policji

  - Informacja o udzieleniu zamówienia z dn. 01.07.2015r.

- rozstrzygnięcie z dn. 12.06.2015 r. części od nr 1 do nr 21

- zmiana z dn. 24.04.2015 r. przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert dla części od nr 1 do nr 11 i od nr 13 do nr 21 do dnia 28.04.2015 r.

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 24.04.2015 r.

 pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami oraz informacją o przedłużeniu terminiu składania i otwarcia ofert w części 12 do dnia 28.04.2015r. termin składani i otwarcia ofert w pozostałych częściach pozostaje bez zmian

 zmodyfikowany formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 6.12 do siwz

 zmodyfikowany wzór umowy załącznik nr 7 do siwz

  ogłoszenie o zmanie ogłoszenia z dnia 21.04.2015r.

- ogłoszenie o zamówieniu

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,5

- formularze kalkulacji cenowej - załączniki nr 6.1-6.21 do siwz

- wzór umowy z załącznikami - załącznik nr 7 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/ portal/KWS/907/ - bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie Zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy;

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

 

Metryczka

Data publikacji : 16.04.2015
Data modyfikacji : 01.07.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry