Szczegóły ogłoszeń

dostawy części zamiennych do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie

informacja o udzieleniu zamówienia z dnia 07.10.2015r. 

rozstrzygnięcie z dn.21.09.2015r. w zakresie części I, II i III

głoszenie dodatkowych informacji, informacje o sprostowaniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 02.07.2015r.

pytania do specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami z dnia 25.06.2015r., załączniki nr 5.1 i 5.3 do siwz

ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o sprostowaniu przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 22.06.2015r.

 pytania do specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami z dnia 22.06.2015r, zmiana treści siwz, zmiana terminów składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium

 pytania do specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami z dnia 17.06.2015r.

 pytania do specyfiacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami z dnia 12.06.2015r.

 pytania do specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami z dnia 03.06.2015r.

 zmodyfikowany formularz kalkulacji cenowej załącznik nr 5.1 do siwz

specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2,3,4 i 7

formularz kalkulacji cenowej - część I części do aut osobowych marki KIA załącznik nr 5.1 do siwz

formularz kalkulacji cenowej - cześć II części do aut osobowych marki Fiat załącznik nr 5.2 do siwz

fromularz kalkulacji cenowej - cześć III części do aut osobowych, furgoów i osobowo-terenowych załącznik nr 5.3 do siwz

wzór umowy - załącznik nr 6 do siwz

ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.05.2015r.

 ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 15.05.2015r.

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbior

Metryczka

Data publikacji : 15.05.2015
Data modyfikacji : 07.10.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry