Szczegóły ogłoszeń

Rozbudowa systemów teleinformatycznych w jednostkach Policji województwa zachodniopomorskiego

- informacja - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 08.07.2015 r.

- rozstrzygnięcie z dn. 09.06.2015 r.

- odpowiedzi z dn. 29.05.2015 r. na pytania do siwz, zmiana załączników 7.1 i 7.2 do siwz

- ogłoszenie z dn. 28.05.2015 r. o zmianie ogłoszenia

- informacja z dn. 28.05.2015 r. o zmianie terminu składania ofert na dzień 03.06.2015 r.

- odpowiedzi na pytania i modyfikacja zał. 6.1, 6.2, 8.1, 8.2 do siwz z dn. 26.05.2015 r. w zakresie zadań nr 1 i nr 2

- ogłoszenie z dn. 21.05.2015 r. o zmianie ogłoszenia

- informacja z dn. 21.05.2015 r. o zmianie terminu składania ofert

- odpowiedzi z dn. 21.05.2015 r. i pytania do siwz

- ogłoszenie o zamówieniu

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami nr 1,2,3,4,5

- specyfikacja techniczna sprzętu dla zadania nr 1 – załącznik nr 6.1 do siwz

- specyfikacja techniczna sprzętu dla zadania nr 2 – załącznik nr 6.2 do siwz

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 – załącznik nr 8.1 do siwz

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 – załącznik nr 8.2 do siwz

- wzór umowy z załącznikami dla zadania nr 1 –  załącznik nr 7.1 do siwz

- wzór umowy z załącznikami dla zadania nr 2 –  załącznik nr 7.2 do siwz

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 3,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbior

 
 
 
 
 

Metryczka

Data publikacji : 15.05.2015
Data modyfikacji : 08.07.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry