Szczegóły ogłoszeń

sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie oraz jednostek Policji

 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części I

 rozstrzygnięcie

 pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami z dnia 26.05.2015r.

 specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr  1,2,3,4 i 5

 formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 6.1 do siwz

 formularz asortymentowo-cenowy załącznik nr 6.2 do siwz

 formularz asortymentowo - cenowy załącznik nr 6.3 do siwz

 formularz asortymentowo - cenowy załącznik nr 6.4 do siwz

 wzór umowy załącznik nr 7 do siwz

  ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 3,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbior

Metryczka

Data publikacji : 21.05.2015
Data modyfikacji : 11.06.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry