Szczegóły ogłoszeń

dostawa samochodów osobowych oznakowanych typu furgon w wersji „Patrolowej” dla jednostek Policji

 informacja o udzieleniu zamówienia z dnia 04.08.2015r. 

 rozstrzygnięcie postępowania z dn.14.07.2015 r.

pytanie do treści siwz wraz z odpowiedzią z dn. 24.06.2015 r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej w dniu 17.06.2015 r.

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenie przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 12.06.2015r.

 pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami z dnia 12.06.2015r.

 pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami i zmianą z dnia 10.06.2015r.

 specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,5 i 7

 wzór umowy załacznik nr 6

 opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 8 do siwz

 ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29.05.2015r.

 ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji Urzędowi Poblikacji Unii Europejskiej w dniu 26.05.2015r.

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbior

Metryczka

Data publikacji : 26.05.2015
Data modyfikacji : 04.08.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry