Szczegóły ogłoszeń

Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie Zintegrowanego Systemu Łączności cyfrowo-analogowej dla KPP Myślibórz

- informacja - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 26.06.2015 r.

- rozstrzygnięcie z dn. 12.06.2015 r.

- odpowiedzi z dn. 08.06.2015 r. na pytania do siwz, zmiana załącznika nr 8 do siwz

- ogłoszenie z dn. 05.06.2015 r. o zmianie ogłoszenia

- odpowiedzi z dn. 05.06.2015 r. na pytania do siwz, zmiana terminu składania i otwarcia ofert, zmiana załącznika nr 8 do siwz

- ogłoszenie o zamówieniu

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami nr 1,2,3,4,5

- formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 6 do siwz

- wzór umowy z załącznikami - załącznik nr 7 do siwz

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 8 do siwz

- opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert - załącznik nr 9 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się wSiedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz zrachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

 

Metryczka

Data publikacji : 28.05.2015
Data modyfikacji : 26.06.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry