Szczegóły ogłoszeń

dostawa fabrycznie nowego wyposażenia kwaterunkowego odznaczającego się wysoką wytrzymałością i estetyką do jednostek policji województwa zachodniopomorskiego oraz Centralnego Biura Śledczego Policji

 informacja - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rozstrzygnięcie dot. części I z dn. 19.06.2015 r.

informacja o unieważnieniu części II z dn. 15.06.2015 r.

 pytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedzią i modyfikacją z dnia 02.06.2015r.

 specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,5 i 7

 wzór umowy załącznik nr 6 do siwz

 opis przedmiotu zamówienia dla części I - meble biurowe, siedziska, krzesła i fotele obrotowe załącznik nr 8.1 do siwz

 opis przedmiotu zamówienia dla części II - meble metalowe załącznik nr 8.2 do siwz

 formularz cenowy dla części I - załącznik nr 9.1 do siwz

 formularz cenowy dla części II - załącznik nr 9.2 do siwz

 harmonogram asortymentowo-ilościowo-miejscowy dla części I - załącznik nr 10.1 do siwz

 harmonogram asortymentow-ilościowo-miejścowy dla części II - załącznik nr 10.2 do siwz

 ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się wSiedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz zrachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

 

Metryczka

Data publikacji : 29.05.2015
Data modyfikacji : 06.07.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry