Szczegóły ogłoszeń

dostawa i montaż fabrycznie nowego wyposażenia dla nowego obiektu stacji obsługi w Koszalinie przy ul. Krakusa i Wandy 11 Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

informacja - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 24.07.2015 r.

sprostowanie omyłki pisarskiej w rozstrzygnięciu z dn. 01.07.2015 r.

rozstrzygnięcie z dn. 01.07.2015 r.

pytanie do treści siwz wraz z wyjaśnieniami z dn. 17.06.2015 r.

odpowiedź z dn. 16.06.2015 r. i pytanie do siwz, zmiana terminów składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium z dn. 17.06.2015 r. na dn. 22.06.2015 r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 16.06.2015 r.

 specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2,3,4 i 5

 wzory umów załączniki nr 6.1 - 6.3 do siwz

 formularze kalkulacji cenowej załączniki nr 7.1 - 7.3 do siwz

 opisy przedmiotu zamówienia  załączniki nr  8.1 - 8.3 do siwz

 ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się wSiedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz zrachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 08.06.2015
Data modyfikacji : 24.07.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry