Szczegóły ogłoszeń

świadczenie usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych zlecanych przez jednostki Policji

informacja - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 07.08.2015 w zakresie części nr 2,4,5,6,9 i 11

rozstrzygnięcie z dn. 10.07.2015 dotyczy części nr 5

unieważnienie rozstrzygnięcia części nr 5

rozstrzygnięcie z dn. 03.07.2015 dotyczy części nr 2,4,5,6,9 i 11

unieważnienie postępowania w zakresie części nr 7 i cz. 8

unieważnienie postępowania w zakresie części 1,3 i 10

sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie cz. 5

pytania do treści siwz wraz wyjaśnieniami z dn. 17.06.2015 r.

 specyfkacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2,3,4

 formularz kalkulacji cenowej załączniki nr 5.1 - 5.11 do siwz

 wzór umowy załącznik nr 6 do siwz

 wzór umowy załącznik nr 7 do siwz

 ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się wSiedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz zrachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 10.06.2015
Data modyfikacji : 07.08.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry