Szczegóły ogłoszeń

Standaryzacja budynku II KP w Koszalinie przy ul. Krakusa i Wandy 11 – III etap

 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 rozstrzygnięcie postępowania

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 24.06.2015 r.

modyfikacja siwz z dn. 24.06.2015 r., zmiana terminów składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dzień 03.07.2015 r.

specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,5 i 7

wzór umowy załącznik nr 6 do siwz

projekty budowlane

przedmiary - kosztorysy nakładcze

specyfikacje techniczne STWOiR

ogłoszenie o zamóweniu

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 300,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 300,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbior

Metryczka

Data publikacji : 15.06.2015
Data modyfikacji : 24.08.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry