Szczegóły ogłoszeń

Dostawy koksu grubego, koksu orzech, węgla orzech, eco groszku i miału węglowego do kotłowni znajdujących się w obiektach służbowych Policji

 - informacja o udzieleniu zamówienia z dn.02.09.2015r.

 - rozstrzygnięcie postępowania

 - poprawienie omyłki w siwz  

 - załącznik Nr 1 do siwz - zmodyfikowany

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 05.08.2015 r.

- ogłoszenie o zamówieniu

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikiem nr 1

 - załączniki nr 2,3, 4,5 do siwz

- wzór umowy - załącznik nr 6 do siwz

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/ portal/KWS/907/ - bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie Zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy;

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

 

Metryczka

Data publikacji : 04.08.2015
Data modyfikacji : 02.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry