Szczegóły ogłoszeń

Zakup i dostawa do wskazanego przez zamawiającego miejsca fabrycznie nowych: komputerów przenośnych, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów i zasilaczy awaryjnych

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 07.10.2015 r.

- rozstrzygnięcie z dn. 29.09.2015 r. dot. zadania nr 1 i nr 2

- ogłoszenie o zamówieniu

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami nr 1,2,3,4,5

 - formularze kalkulacji cenowej - załączniki nr 6.1 - 6.2 do siwz

- wzór umowy z załącznikami dla zadania nr 1 - załącznik nr 7.1 do siwz

- wzór umowy z załącznikami dla zadania nr 2 - załącznik nr 7.2 do siwz

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 8 do siwz

- opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert - załącznik nr 9 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się wSiedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz zrachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 17.09.2015
Data modyfikacji : 07.10.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry