Szczegóły ogłoszeń

Świadczenia usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych

 - informacja o udzieleniu zamówienia na części IV, V, VI, VII

 - rozstrzygnięcie postępowania dla części VI - KPP Sławno z dn. 19.10.2015r.

 - unieważnienie postępowania dla części VI -KPP Sławno

 - rozstrzygnięcie postepowania z dn.13.10.2015r.

 - ogłoszenie o zamówieniu z dnia 30.09.2015 r.

 - siwz z załącznikami Nr 1, 2 ,3 4, 5

 - zalączniki Nr 6.1 - 6.9

 - załacznik Nr 7 - wzór umowy

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 3,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

 

Metryczka

Data publikacji : 30.09.2015
Data modyfikacji : 03.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry