Szczegóły ogłoszeń

Wykonywanie usług związanych z usuwaniem i holowaniem pojazdów zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji

- informacja - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 11.12.2015

- rozstrzygnięcie z dn. 18.11.2015 r. w zakresie części nr 2,3,4,5,7,8,9 i 10

- unieważnienie części nr 1 - KMP w Koszalinie, nr 6 - KPP w Kamieniu Pomorskim i nr 11 - KPP w Szczecinku

- odpowiedź z dn. 05.11.2015 r. na pytanie do siwz

- ogłoszenie o zamówieniu z dn. 04.11.2015 r.

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami 1,2,3,4,5

- formularze  kalkulacji cenowej - załączniki nr 6.1-6.11 do siwz

- wzór umowy - załącznik nr 7 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 3,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 04.11.2015
Data modyfikacji : 11.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry