Szczegóły ogłoszeń

Zakup i dostawa do wskazanego przez zamawiającego miejsca fabrycznie nowych: komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i projektora multimedialnego

informacja o udzieleniu zamówienia - ogłoszenie

 

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

- zmieniony dn. 13.11.2015 r. formularz oferty cenowej - załącznik nr 1 do siwz

- zmiana treści załącznika nr 1 do siwz z dn. 13.11.2015 r.

- ogłoszenie o zamówieniu z dn. 10.11.2015 r.

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami nr 1,2,3,4,5

 - formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 6 do siwz

- wzór umowy z załącznikami - załącznik nr 7 do siwz

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 8 do siwz

- opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert - załącznik nr 9 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 3,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 10.11.2015
Data modyfikacji : 02.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry