Szczegóły ogłoszeń

świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników Policji województwa zachodniopomorskiego oraz Wydziału w Szczecinie Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji oraz Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego

- informacja - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 05.01.2016 r

- informacja - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 31.12.2015 r

- rozstrzygnięcie części 1 z dn. 17.12.2015 r.

- unieważnienie części 2  z dn. 17.12.2015 r.

- unieważnienie rozstrzygnięcia części 1 z dn. 14.12.2015 r.

- rozstrzygnięcie części 1 z dn. 12.11.11.12.2015 r.

- ogłoszenie dodatkowych informacji, sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 08.12.2015 r.

- ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o sprostowaniu przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 04.12.2015 r.

- odpowiedzi z dn. 04.12.2015 r. na pytania do siwz, przedłużenie terminu składania ofert do 11.12.2015 r.

- odpowiedzi z dn. 02.12.2015 r. na pytania do siwz

- zmodyfikowane dn. 01.12.2015 r. formularze kalkulacji cenowej dla części 1 i 2 - załączniki nr 6.1 i 6.2 do siwz

- zmodyfikowany dn. 01.12.2015 formularz oferty cenowej - załącznik nr 1.2 do siwz

- zmodyfikowany dn. 01.12.2015 formularz oferty cenowej - załącznik nr 1.1 do siwz

- odpowiedzi z dn. 01.12.2015 r. na pytania do siwz

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami nr 1,2,3,4,5

- formularze kalkulacji cenowej dla części 1 i 2 - załączniki nr 6.1 i 6.2 do siwz

- opis przedmiotu zamówienia z zał. - załącznik nr 8 do siwz

- wykaz badań profilaktycznych - załącznik do opisu przedmiotu zamówienia nr 8.5a i 8.5b

- wzór umowy część 1 - załącznik nr 7.1 do siwz

- wzór umowy część 2 - załącznik nr 7.2 do siwz

- wzór skierowania ogólny - załącznik nr 3 do umowy

- wzór skierowania szczepienia - załącznik nr 4 do umowy

- wzór skierowania kierowca - załącznik nr 5 do umowy

- wzór skierowania steromotorzysta - załącznik nr 6 do umowy

- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26.11.2015 r.

- ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 23.11.2015 r.
 

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

 

 

Metryczka

Data publikacji : 23.11.2015
Data modyfikacji : 05.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry