Szczegóły ogłoszeń

Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników Policji województwa zachodniopomorskiego oraz Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji

- informacja - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 28.01.2016 r

- informacja - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 26.01.2016 r

- rozstrzygnięcie z dn. 19.01.2016 r.

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami nr 1,2,3,4,5

- formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 6 do siwz

- opis przedmiotu zamówienia z zał. - załącznik nr 8 do siwz

- wykaz badań profilaktycznych - załącznik do opisu przedmiotu zamówienia nr 8.4

- wzór umowy - załącznik nr 7 do siwz

- wzór skierowania ogólny - załącznik nr 3 do umowy

- wzór skierowania szczepienia - załącznik nr 4 do umowy

- wzór skierowania kierowca - załącznik nr 5 do umowy

- wzór skierowania steromotorzysta - załącznik nr 6 do umowy

- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 05.01.2016 r.

- ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 31.12.2015 r.

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 31.12.2015
Data modyfikacji : 28.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry