Szczegóły ogłoszeń

Dostawy ogumienia letniego, zimowego i całorocznego, chemii samochodowej i środków czyszczących oraz akumulatorów do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie.

- informacja o udzieleniu zamowienia z dn.24.03.2016r.

_______________________________________________________________________________________

- rozstrzygnięcie dla części IV z dnia 11.03.2016r.

__________________________________________________________________________________________

- rozstrzygnięcie postępowania dla części I i II z dnia 10.03.2016r.

__________________________________________________________________________________________

-poprawa omyłki pisarskiej w informacji o rozstrzygnięciu postępowania na część III z dnia 02.03.2016r.

- rozstrzygnięcie postepowania dla części III z dnia 02.03.2016r.

_______________________________________________________________________________________

-odpowiedzi na zapytania z dn.09.02.2016r.-dot.części I i II

______________________________________________________________________________________

-ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn.09.02.2016r.

-odpowiedzi na zapytania, modyfikacja zał.nr 6.4 do siwz i zmiana terminu na 12.02.2016r.

-Załacznik Nr 6.4 - formularz kalkulacji cenowej-po modyfikacji w dn.09.02.2016r.

________________________________________________________________________________________

-ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn.05.02.2016r.

- modyfikacja kryteriów oceny ofert, załączników od Nr 6.1 do 6.4, zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 11.02.2016r.

- Załącznik Nr 6.1 -formularz kalkulacji cenowej- opony letnie - po modyfikacji z dn.05.02.2016r.

- Załącznik Nr 6.2 -formularz kalkulacji cenowej-opony zimowe-po modyfikacji z dn.05.02.2016r.

-Załącznik Nr 6.3 -formularz kalkulacji cenowej-chemia-po modyfikacji z dn.05.02.2016r.

-Załącznik Nr 6.4 -formularz kalkulacji cenowej-opony zimoweakumulatory-po modyfikacji z dn.05.02.2016r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn.02.02.2016r.

- odpowiedzi na zapytania z dn.01-02.02.2016r.-modyfikacja zał.nr 6.2, zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dn.09.02.2015r.

-Załącznik Nr 6.2 - formularz kalkulacji cenowej po modyfikacji z dn.02.02.2016r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn.01.02.2016r.

- odpowiedzi na zapytania z dn.01.02.2016r., modyfikacja zał. nr 6.3, zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dn. 08.02.2016r.

- Załącznik Nr 6.3 do siwz - formularz kalkulac ji cenowej po modyfikacji z dn.01.02.2016r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- odpowiedzi na zapytania z dn. 29.01.2016r. i modyfikacja załączników Nr 6.1 i 6.2

- Załącznik Nr 6.1 do siwz - formularz kalkulacji cenowej po modyfikacji z dn.29.01.2016r.

-Załącznik Nr 6.2 do siwz - formularz kalkulacji cenowej po modyfikacji z dn.29.01.2016r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 27.01.2016r.

- specyfikacja istotnych warunków zamowienia wraz z załącznikami 1, 2, 3, 4, 5

- Załącznik Nr 6.1 - formularz kalkulacji cenowej - opony letnie

- Załącznik Nr 6.2 - formularz kalkulacji cenowej - opony zimowe

- Załącznik Nr 6.3 - formularz kalkulacji cenowej - chemia samochodowa i środki czyszczące

- Załącznik Nr 6.4 - formularz kalkulacji cenowej - akumulatory

- Załącznik Nr 7.1 - wzór umowy - opony letnie

- Załącznik Nr 7.2 - wzór umowy - opony zimowe

- Załącznik Nr 7.3 - wzór umowy - chemia samoch. i środki czyszczące

- Załącznik Nr 7.4 - wzór umowy - akumulatory

- Załącznik Nr 2 do umów 7.1 - 7.4

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 27.01.2016
Data modyfikacji : 24.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry