Szczegóły ogłoszeń

Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych stałych niesegregowanych (zmieszanych) z jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 16.03.2016

rozstrzygnięcie postępowania dla części 23 z dnia 07.03.2016

rozstrzygnięcie postępowania dla części 11, 21, 27, 30 z dnia 02.03.2016

rozstrzygnięcie postępowania dla części 1,2,3,4,6,9,13,17,18,20,22,24,25,26,28,29,31 z dnia 24.02.2016

unieważnienie części 14

unieważnienie części 5,7,8,10,12,15,19

harmonogram - zmieniony zał. nr 6 z dnia 04.02.2016

zmiana siwz z dnia 04.02.2016

wzór umowy zał. nr 7

harmonogram zał. nr 6

siwz z załącznikami 1,2,3,4,5

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 02.02.2016
Data modyfikacji : 16.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry