Szczegóły ogłoszeń

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie oraz jednostek Policji

informacja o udzieleniu zamówienia - ogłoszenie

cz. 5 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

cz. 3 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

cz.1 -  informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

cz. 4 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

cz. 6 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

cz. 7 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

cz. 8 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

cz. 9 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

  cz. 10 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

cz. 11 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

cz. 12 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

  unieważnienie cz, 2 postępowania

 

pytania do siwz wraz z wyjaśnieniami

 

zmiana ogłoszenia o zamówieniu

modyfikacja siwz z dnia 15.02.2016 r., przedłużenie terminu składania ofert

 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania do siwz, odpowiedzi, modyfikacja siwz, przedłużenie terminu składania ofert

Zmodyfikowany zał. nr 6.1  - część 1

 

pytania do siwz wraz z wyjaśnieniami

ogłoszenie o zamówieniu

siwz, zał. nr 1, 2, 3,4 ,5

formularze kalkulacji cenowej - zał. nr 6

wzór umowy zał. nr 7

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 03.02.2016
Data modyfikacji : 31.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry