Szczegóły ogłoszeń

„Remont Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim przy ul. Żwirki i Wigury nr 2" - etap I.

informacja o udzieleniu zamówienia - ogłoszenie

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenia i odrzucenia

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

pytanie do siwz i odpowiedź, zmiana terminu

aktualna wersja pdf robót sanitarnych

 

 

informacja o wizji lokalnej

ogłoszenie o zamówieniu

siwz, zał. nr 1, 2, 3, 4, 5.

zał. nr 6 - wykaz rabót

zał. nr 7 - wzór umowy

projekty budowlane

przedmiary - kosztorysy

specyfikacja STWiORB

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 500,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 500,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru

Metryczka

Data publikacji : 07.03.2016
Data modyfikacji : 24.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry