Szczegóły ogłoszeń

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie oraz jednostek Policji

informacja o udzieleniu zamówienia - ogłoszenie

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert - cz. 3

cz. 1 i 2 unieważnienie postępowania

pytania do siwz wraz z wyjaśnieniami

ogłoszenie o zamówieniu

siwz, zał. nr 1, 2, 3, 4, 5

zał. 6.1 - formularz kalkulacji cenowej, część 1

zał. 6.2 - formularz kalkulacji cenowej - część 2

zał. 6.3 - formularz kalkulacji cenowej - część 3

zał. nr 7 - wzór umowy

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 09.03.2016
Data modyfikacji : 01.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry