Szczegóły ogłoszeń

Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych stałych niesegregowanych (zmieszanych) z jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 15.04.2016 r.

rozstrzygnięcie części 3 i 4 z dnia 29.03.2016 r.

unieważnienie części 1,2,5,6,7,8

wzór umowy - załącznik nr 7

harmonogram - załącznik nr 6

siwz z załącznikami 1,2,3,4,5

ogłoszenie o zamówieniu

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 10.03.2016
Data modyfikacji : 15.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry