Szczegóły ogłoszeń

sukcesywne dostawy materiałów biurowych i papieru kserograficznego na potrzeby wydziałów, jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego oraz jednostek Komendy Głównej Policji

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15.06.2016 r.

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 10.06.2016r.

- rozstrzygnięcie postępowania w zakresie części I z dn. 30.05.2016r.

- rozstrzygnięcie postępowania w zakresie części II z dn. 16.05.2016r.

- zmiana z dn. 13.04.2016r. załącznika nr 8 do siwz wykaz dostaw głównych 

zmieniony dn. 06.04.2016r.  formularz kalkulacji cenowej dla części 1 - załącznik  6.1 do siwz

- odpowiedź z dn. 06.04.2016r. na pytanie do siwz, zmiana siwz

- siwz z załącznikami nr 1,2,3,4,5 i 8

- formularze kalkulacji cenowej części I i II - załączniki nr 6.1 i 6.2 do siwz

- wzór umowy część I - załącznik nr 7.1 do siwz

- wzór umowy część II - załącznik nr 7.2 do siwz

- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17.03.2016r

- ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 14.03.2016r.

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 6,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 14.03.2016
Data modyfikacji : 15.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry