Szczegóły ogłoszeń

Naprawa, kalibracja, wzorcowanie lub zlecanie wzorcowania uprawnionym podmiotom urządzeń dokonujących pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu znajdujących się w użytkowaniu jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego

- informacja  o udzieleniu zamówienia - ogłoszenie z dnia 19.04.2016r.

____________________________________________________________

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części IV z dnia 11.04.2016r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części I, II, III, V, VI z dnia 01.04.2016r.

________________________________________________________

- odpowiedź na zapytanie z dnia 22.03.2016r.

_________________________________________________________

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.03.2016r.

- siwz z załącznikami nr 1,2,3,4,5

- Formularz kalkulacji cenowej dla cz.I - załacznik 6.1 do siwz

- Formularz kalkulacji cenowej dla cz.II - załacznik 6.2 do siwz

- Formularz kalkulacji cenowej dla cz.III - załącznik 6.3 do siwz

- Formularz kalkulacji cenowej dla cz.IV - załącznik 6.4 do siwz

- Formularz kalkulacji cenowej dla cz.V - załącznik 6.5 do siwz

- Formularz kalkulacji cenowej dla cz.VI - załącznik 6.6 do siwz

- Wzór umowy dla cz.I i III - załącznik 7.1 do siwz

- Wzór umowy dla cz.II - załącznik 7.2 do siwz

- Wzór umowy dla cz.IV - załącznik 7.3 do siwz

- Wzór umowy dla cz.V i VI - załącznik 7.4 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 6,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 18.03.2016
Data modyfikacji : 19.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry