Szczegóły ogłoszeń

Rozbudowę systemu teleinformatycznego w Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie

- informacja o udzieleniu zamówienia z dn. 04.05.2016r.

- rozstrzygnięcie z dn. 15.04.2016r.

- zmieniony dn. 01.04.2016r.  wzór umowy z załącznikami – załącznik nr 7 do siwz

- odpowiedzi z dn. 01.04.2016r. na pytania do siwz, zmiana siwz

- ogłoszenie z dn. 30.03.2016r. o zmianie ogłoszenia

 - zmieniona dn. 30.03.2016r.  specyfikacja techniczna sprzętu – załącznik nr 6 do siwz

- odpowiedzi z dn. 30.03.2016r. na pytania do siwz, zmiana siwz i terminu składania oraz otwarcia ofert na 07.04.2016r.

- ogłoszenie o zamówieniu z dn. 23.03.2016r.

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami nr 1,2,3,4,5

 - specyfikacja techniczna sprzętu (wersja edytowalna .pdf, .doc) – załącznik nr 6 do siwz

- wzór umowy z załącznikami –  załącznik nr 7 do siwz

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ - bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

siedzibie Zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy;

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 3,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 23.03.2016
Data modyfikacji : 04.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry