Szczegóły ogłoszeń

Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 08.06.2016

- informacja - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 06.06.2016 r

- rozstrzygnięcie z dn. 13.05.2016r.

- odpowiedź z dn. 28.04.2016r. na pytanie do siwz

- odpowiedzi z dn. 25.04.2016r. na pytania do siwz

odpowiedź z dn. 20.04.2016 r. na pytanie do siwz

odpowiedź z dn.08.04.2016 r. na pytanie do siwz

- odpowiedź z dn. 05.04.2016 r. na pytanie do siwz

- ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o sprostowaniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 01.04.2016 r.

- ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o sprostowaniu przekazane do publikacji UPUE w dniu 31.03.2016r.

- zmieniony dn 31.03.2016r.  formularz cenowo-jakościowy dla zadania 24 - załącznik nr 6.24 do siwz

- zmieniony dn 31.03.2016r.  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 8 do siwz

- zmiana siwz z dn. 31.03.2016r.

- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25.03.2016 r.

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami nr 1,2,3,4,5

 - formularze cenowo-jakościowe dla zadań 1-36 (wersje edytowalne pdf i doc) - załączniki nr 6.1-6.36 do siwz

- wzór umowy - załącznik nr 7 do siwz

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 8 do siwz

- opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny - załącznik nr 9 do siwz

- ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 23.03.2016 r

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 23.03.2016
Data modyfikacji : 08.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry