Dostawa 10 sztuk pojazdów typu „Ambulans Poczty Specjalnej” - Szczegóły ogłoszeń - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Szczegóły ogłoszeń

Dostawa 10 sztuk pojazdów typu „Ambulans Poczty Specjalnej”

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21.07.2016r.

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 19.07.2016 r.

- rozstrzygnięcie z dn. 27.06.2016 r.

- pytanie do siwz i odpowiedź z dnia 03.06.2016r.

- pytanie do siwz i odpowiedź z dnia 02.06.2016r.

- zmieniony dn. 24.05.2016r. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 7 do siwz

- pytania do siwz i odpowiedzi z dnia 24.05.2016r.

- ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o sprostowaniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.05.2016r.

- ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o sprostowaniu przekazane do publikacji Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 18.05.2016r.

- zmieniony dn. 18.05.2016r. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 7 do siwz

- pytanie do siwz i odpowiedź z dnia 18.05.2016r., zmiana siwz, terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dn. 10.06.2016r. 

- pytanie do siwz i odpowiedź z dnia 16.05.2016r.

- pytanie do siwz i odpowiedź z dnia 11.05.2016r.

- pytania do siwz i odpowiedzi z dnia 26.04.2016r.

pytania do siwz i odpowiedzi z dnia 21.04.2016 r.

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami nr 1,2,3,4,5 i 8

- wzór umowy - załącznik nr 6 do siwz

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 7 do siwz

- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.04.2016r.

- ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 12.04.2016 r.

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 12.04.2016
Data modyfikacji : 21.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry