Szczegóły ogłoszeń

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia biurowe w budynku A , przy ul. Kaszubskiej 35 w Szczecinie strona lewa – część II

unieważnienie postępowania

pytanie do siwz i odpowiedź z dnia 22.04.2016 r.

modyfikacja siwz z dnia 20.04.2016r.

zmodyfikowane przedmiary i kosztorysy nakładcze w branży sanitarnej

 

ogłoszenie o zamówieniu

siwz, zał. nr 1, 2, 3, 4, 5

zał. nr 6 - wykaz robót

zał. nr 7 - wzór umowy

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Projekt budowlany

Kosztorysy, przedmiary-kosztorysy nakładcze

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 550,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 550,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru

Metryczka

Data publikacji : 13.04.2016
Data modyfikacji : 29.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry