Szczegóły ogłoszeń

Przebudowa Komisariatu Policji w Międzyzdrojach przy ul. Kopernika 2 - etap I.

informacja o udzieleniu zamówienia - ogłoszenie

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

modyfikacja siwz z dnia 20.04.2016 r.

zmodyfikowane przedmiary w branży budowlanej

 

 

ogłoszenie o zamówieniu

siwz, zał. nr 1, 2, 3, 4, 5

wykaz robót - zał. nr 6

wzór umowy - zał. nr 7

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych

Projekt budowlany

kosztorysy, przedmiary - kosztorysy nakładcze

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 300,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 300,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru

Metryczka

Data publikacji : 14.04.2016
Data modyfikacji : 06.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry