Szczegóły ogłoszeń

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PSTN/ISDN dla jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego.

-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 07.06.2016 r.

- Rozstrzygnięcie z dn. 16.05.2016 r.

- Odpowiedzi na pytania z dn. 02.05.2016 r.

- Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 26.04.2016 r.

- Siwz z załącznikami nr 1,2,3,4,5

- Formularz cenowy - załącznik nr 6 do siwz

- Wzór umowy - załącznik nr 7 do siwz

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 8 do siwz

- Opis kryterium oceny ofert, jego znaczenie i sposób oceny - załącznik nr 9 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ - bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

siedzibie Zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy;

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 3,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 26.04.2016
Data modyfikacji : 07.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry