Szczegóły ogłoszeń

Zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego KWP w Szczecinie

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29.09.2016 r.

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 26.09.2016 r.

- rozstrzygnięcie z dn. 13.09.2016 r.

- odpowiedź na pytanie z dn. 15.07.2016 r.

- załączniki 1,2,3,4,5,7 do siwz

- zmodyfikowany wykaz punktów poboru energii elektrycznej z dn. 11.07.16 r. - załącznik nr 7 do siwz

- zmodyfikowany wzór umowy  z dn. 11.07.16 r. - załącznik nr 6 do siwz

- odpowiedzi na pytania do siwz z dn 11.07.2016

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2,3,4 i 5

- wzór umowy - załącznik nr 6 do siwz

- wykaz punktów poboru energii elektrycznej - załącznik nr 7 do siwz

- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29.06.2016 r.

- ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 24.06.2016r.

 

SIWZ będzie udostępniony na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie po opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 24.06.2016
Data modyfikacji : 29.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry