Szczegóły ogłoszeń

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego z zamontowanym podnośnikiem koszowym dla KPP w Gryfinie

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie z dnia 21.11.2016 r.

- unieważnienie postępowania z dn. 25.10.2016 r.

- informacja z otwarcia ofert

- ogłoszenie z dn. 12.10.2016 o zmianie ogłoszenia

- zmodyfikowany siwz z załącznikami nr 1,2,3,3.1,4 i 7 z dn. 12.10.2016r.

- odpowiedzi z dn. 12.10.2016 na pytania i zmiany siwz, zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dn. 19.10.2016 r.

- ogłoszenie o zamówieniu z dn. 10.10.2016 r.

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2,3,3.1,4 i 7

- specyfikacja techniczna - załącznik nr 5 do siwz

- wzór umowy - załącznik nr 6 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 10.10.2016
Data modyfikacji : 21.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry