Szczegóły ogłoszeń

Dostawa fabrycznie nowych namiotów pneumatycznych wraz z wyposażeniem oraz agregatów prądotwórczych dla jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego z przeznaczeniem do wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń wywołanych zmianami klimatu

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 07.12.2016 r.

- rozstrzygnięcie cz. 2 z dnia 30.11.2016 r.

- rozstrzygnięcie cz. 1 z dnia 15.11.2016

-informacja z otwarcia ofert z dn. 04.11.2016r.

- odpowiedzi na pytania z dn.28.10.2016r.

- załącznik nr 4.1 do siwz - zmodyfikowany dn.28.10.2016r.

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.10.2016r.

- odpowiedzi na pytania z dn.27.10.2016r., zmiana daty składania i otwarcia ofert na 04.11.2016r.,

- załącznik nr 4.1 do siwz - zmodyfikowany z dn.27.10.2016r.

 

- ogłoszenie o zamówieniu z dn. 25.10.2016 r.

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2 i 3

- formularze asortymentowo-cenowe dla części I i części II - załączniki nr 4.1 i 4.2 do siwz

- wzór umowy dla części  I - załącznik nr 5.1 do siwz

- wzór umowy dla części  II - załącznik nr 5.2 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 25.10.2016
Data modyfikacji : 07.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry