Szczegóły ogłoszeń

Dostawa fabrycznie nowych szaf metalowych - wyposażenia kwaterunkowego

.-ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie z dnia 17.11.2016

- unieważnienie postepowania z dnia 17.11.2016r.

-zestawienie ofert z dnia otwiarcia tj.15.11.2016

 

- Ogłoszenie z dnia 03.11.2016

- siwz z załącznikami 1,2,3

- Zał nr 4 formularz kalkulacji cenowej

- Zał nr 5 harmonogram ilościowo-miejscowy

- Zał nr 6 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Zał nr 7 wzór umowy

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 03.11.2016
Data modyfikacji : 17.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry