Szczegóły ogłoszeń

Modernizacja Centrum Obsługi Monitoringu oraz Punktów Kamerowych w Systemie Monitoringu Miasta Szczecina

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie z dn. 14.12.2016 r.

- unieważnienie postępowania z dn. 06.12.2016 r.

- zestawienie ofert z dnia otwarcia tj. 22.11.2016 r.

-ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.11.2016r.

-pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja siwz i zał. do siwz z dnia 18.11.2016r. oraz zmiana terminu składania ofert na 22.11.2016r. oraz terminu realizacji na 23.12.2016r.

____________________________________________________________________________

- ogłoszenie z dn. 15.11.2016 r. o zmianie ogłoszenia

- informacja o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert na dzień 21.11.2016 r.

 

INFORMACJA O ZEBRANIU WYKONAWCÓW W DNIU 14.11.2016 R. O GODZ 10:00:

- informacja o zebraniu wykonawców w dn. 14.11.2016 r. godz. 10:00

 

- ogłoszenie o zamówieniu z dn. 08.11.2016 r.

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2 i 3

- formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 4 do siwz

- wzór umowy - załącznik nr 5 do siwz

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 08.11.2016
Data modyfikacji : 14.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry