Szczegóły ogłoszeń

Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego i informatycznego

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 16.12.2016r.

_________________________________________________________________

- rozstrzygnięcie postępowania z dnia 09.12.2016r.

__________________________________________________________________

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia z dnia 30.11.2016r.

_________________________________________________________________

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 25.11.2016r.

- zmodyfikowany formularz kalkulacji cenowej-zał. nr 4 do siwz

- zmodyfikowany formularz kalkulacji cenowej- zał.nr 4 do siwz

- Odpowiedź na zapytania z dnia 25.11.2016r. i zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 30.11.2016r.

_________________________________________________________

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.11.2016r.

- siwz z załącznikami nr 1, 2 i 3

- formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 5 do siwz

- wzór umowy - załącznik nr 5 do siwz

 

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 21.11.2016
Data modyfikacji : 16.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry