Szczegóły ogłoszeń

Dostawa fabrycznie nowych nieoznakowanych pojazdów dla KWP w Szczecinie w podziale na części: cześć I - nowy ośmioosobowy samochód osobowy typu bus – 1 szt.; cześć II - nowy samochód osobowy segmentu D – 1 szt.

 

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 19.12.2016

 

- rozstrzygnięcie z dnia 12.12.2016

 

- zestawienie ofert z dnia 08.12.2016

 

ogłoszenie z dnia 02.12.2016r. o zmianie ogłoszenia

- odpowiedzi na pytania i zmiana siwz z dnia 02.12.2016r.

- zmiana z dnia 02.12.2016r. załącznika nr 2 do siwz

- zm. z dn.02.12.2016r. załącznika nr 5.1 do siwz - wzoru umowy - bus

- zm. z dn.02.12.2016r. załącznika nr 5.2 do siwz - wzoru umowy - osobowy

____________________________________________________

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 30.11.2016r.

- siwz z zał.nr 1, 2, 3

- specyfikacja techniczna dla części I - zał. nr 4.1 do siwz

- specyfikacja techniczna dla części II - zał. nr 4.2 do siwz

- wzór umowy dla części I - zał. nr 5.1 do siwz

- wzór umowy dla części II - zał. nr 5.2 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 30.11.2016
Data modyfikacji : 19.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry