Szczegóły ogłoszeń

Wykonywanie usług zw. z usuwaniem i holowaniem służbowych pojazdów Policji i/lub ich części o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekr. 3,5t które uległy uszkodzeniu lub awarii w ruchu drogowym na terenie miasta Szczecin zlecanych przez KMP w Szczecinie

 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 02.02.2017

rozstrzygnięcie postępowania z dn. 23.01.2017

-----------------------------------------------------------

informacja z dnia otwarcia ofert z dn. 13.01.2017

---------------------------------------------------------

ogłoszenie o zamówieniu z dn. 05.01.2017r.

siwz z zał 1,2,3,4,5

załącznik nr 6 - formularz kalkulacji cenowej

załącznik nr 7 - wykaz narzędzi

załącznik nr 8 - wzór umowy

 

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 05.01.2017
Data modyfikacji : 02.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry