Szczegóły ogłoszeń

Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu pensjonatu, utrzymaniu i wyżywieniu koni służbowych będących w dyspozycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie wraz z podstawową opieką weterynaryjną i zoohigieniczną

- unieważnienie postępowania z dnia 20.01.2017r.

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie postępowania

________________________________________________________

- odpowiedzi na zapytania do siwz z dnia 17.01.2017r.- - modyfikacja siwz i załączników nr 6,7, 9

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn.17.01.2017r. - modyfikacja siwz i załączników nr 6,7, 9

- zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 6 do siwz

- zmodyfikowany formularz kalkulacji cenowej - zał.nr 7 do siwz

- zmodyfikowany wzór umowy zał.nr 9 do siwz

_____________________________________________________

- ogłoszenie o zamówieniu

- siwz z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5

- opis przedmiotu zamówienia-zał. nr 6 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej - zał.nr 7 do siwz

- wykaz narzędzi i urządzeń technicznych zał. nr 8 do siwz

- wzór umowy- zał.nr 9 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 11.01.2017
Data modyfikacji : 20.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry