Szczegóły ogłoszeń

Naprawa,kalibracja (adiustacje),wzorcowanie lub zlec.wzorcowania uprawnionym podmiotom urządzeń dokonujących pomiaru zawart.alkoholu w wydychanym powietrzu znajdujących się w użytk.jedn.woj.zach-pom. typu: Analizator Lion SD400 i Alkotest Drager 7410

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na częśc I i II z dnia 23.02.2017r.

_________________________________________________________

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części II z dnia 01.02.2017r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części I z dnia 30.01.2017r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 27.01.2017r.

________________________________________________________

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.01.2017r.

- siwz z załącznikami nr 1, 2, 3

- formularz kalkulacji cenowej dla części I - załącznik nr 4.1 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części II - załącznik nr 4.2 do siwz

- wzór umowy - załacznik nr 5 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 19.01.2017
Data modyfikacji : 23.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry