Szczegóły ogłoszeń

Wykonywanie usł. zw. z usuwaniem i holowaniem pojazdów i/lub ich części zatrzym. przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z wył. przypadków określ. w art. 50a i art. 130a ustawy z dn. 20.06.1997r. Prawo o Ruchu Drogowym w podziale na 24 części

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 20.03.2017

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

unieważnienie postępowania na część 17 z dnia 08.03.2017r. 

 

rozstrzygnięcie postępowania na część 5 z dnia 03.03.2017r. 

 

rozstrzygnięcie postępowania na część 13 z dnia 03.03.2017r.

 

rozstrzygnięcie postępowania w części 1 z dnia 28.02.2017r.

 

rozstrzygnięcie postępowania w cz 4, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 z dn. 27.02.2017r.

 

poprawka oczywistej omyłki w roztrzygnięciu na części 2, 10, 11 i 14

unieważnienie postępowania na część 15 z dnia 22.02.2017 r

- rozstrzygnięcie postępowania na część 3 z dnia 22.02.2017 r.

- rozstrzygnięcie postępowania na część 2, 10, 11 i 14 z dnia 16.02.2017r.

________________________________________________________

- zestawienie części ofert, w których poprawiono omyłki

________________________________________________________

-unieważnienie postępowania  w części 18 - KP w Chojnie dla pojazdów o DMC powyzej 3,5 t.

--------------------------------------------------------------

- zestawienie ofert z dnia otwarcia tj. z dn. 06.02.2017r.

-------------------------------------------------------------

- ogłoszenie o zamówieniu z dn 24.01.2017r.

  - SIWZ z zał 1,2,3,4,5

  - zał 6.1 - 6.24 do siwz - formularze kalukacji cenowej

- zał 7.1 do siwz - wykaz narzędzi

- zał 7.2 do siwz - wykaz narzędzi

- zał 8 do siwz - wzór umowy dla części 1-11

- zał 9 do siwz - wzór umowy dla części 13-23

- zał 10 do siwz - wzór umowy dla części 12

- zał 11 do siwz - wzór umowy dla części 24

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 24.01.2017
Data modyfikacji : 20.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry