Szczegóły ogłoszeń

Usługi polegające na organizacji i przeprowadzeniu szczepień ochronnych dla policjantów i pracowników Policji garnizonu zachodniopomorskiego

- informacja o udzieleniu zamówienia z dn. 15.03.2017

- rozstrzygnięcie z dn. 22.02.2017

- zestawienie ofert po poprawieniu omyłek z dn. 22.02.2017

- unieważnienie części 4 z dn. 17.02.2017

- zestawienie ofert z dnia otwarcia tj. 16.02.2017

- odpowiedzi z dn. 13.02.2017 r. na pytania do ogłoszenia

- odpowiedź z dn. 10.02.2017 r. na pytanie do ogłoszenia

- ogłoszenie w ramach procedury usług społecznych z załącznikami nr 1, 2 z dnia 08.02.2017 r.

- formularze kalkulacji cenowej - załączniki nr 3.1-3.4 do ogłoszenia

- wzór umowy dla części 1-4 - załacznik nr 4 do ogłoszenia

- opis przedmiotu zamówienia dla części 1-4 - załącznik nr 5 do ogłoszenia

 

Ogłoszenie można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie ogłoszenia zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia ogłoszenia na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada ogłoszenie wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 08.02.2017
Data modyfikacji : 15.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry