Szczegóły ogłoszeń

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń dla osób zatrzymanych w Komendzie Miejskiej Policji w Koszalinie przy ul. Słowackiego 11

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 26.04.2017r.

- rozstrzygnięcie z dn. 05.04.2017r.

- zestawienie ofert z dnia otwarcia tj. 27.03.2017r.

- odpowiedź z dn. 23.03.2017r. na pytanie do siwz

- ogłoszenie o zamówieniu z dn. 10.03.2017r.

- specyfikacja istotnych warunków zamówenia z załącznikami nr 1, 2, 3, 3.1, 4 i 7

- wzór umowy - załącznik nr 5 do siwz

- projekt budowlany, STWiORB, kosztorysy, przedmiary-kosztorysy nakładcze

 

SIWZ można uzyskać :

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ - bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 400,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 400,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru

Metryczka

Data publikacji : 10.03.2017
Data modyfikacji : 26.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry