Szczegóły ogłoszeń

sukcesywne dostawy odczynników i materiałów dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie

- informacja o udzieleniu zamówienia na część I i II z dnia 09.05.2017r.

- unieważnienie postępowania dla części III, IV, V i VI z dnia 10.04.2017r.

-informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części I i II z dnia 07.04.2017r.

- unieważnienie rozstrzygnięcia postępowania dla części IV i VI z dnia 31.03.2017r.

- informacja o rozstrzygnieciu postępowania dla części IV i VI z dnia 29.03.2017r.

- unieważnienie postepowania dla części VII z dnia 28.03.2017r.

- zestawienie ofert z dnia otwarcia tj. 27.03.2017r.

____________________________________________________________

- modyfikacja załącznika nr 4 do siwz z dnia 23.03.2017r.

- zmodyfikowany załącznik nr 4 do siwz

____________________________________________________________________

- odpowiedzi Zamawiającego na zapytania Wykonawców z dnia 21.03.2017r. - bez zmiany terminu składania ofert

__________________________________________

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17.03.2017r.

- siwz z załącznikami nr 1,2,3

- Formularz  asortymentowo-cenowy cz.I - załącznik nr 4.1 do siwz

-Formularz  asortymentowo-cenowy cz.II - załącznik nr 4.2 do siwz

- Formularz  asortymentowo-cenowy cz.III - załącznik nr 4.3 do siwz

- Formularz  asortymentowo-cenowy cz.IV - załącznik nr 4.4 do siwz

- Formularz  asortymentowo-cenowy cz.V - załącznik nr 4.5 do siwz

- Formularz  asortymentowo-cenowy cz.VI - załącznik nr 4.6 do siwz

- Formularz  asortymentowo-cenowy cz.VII - załącznik nr 4.7 do siwz

- wzór umowy - zalącznik nr 5 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 17.03.2017
Data modyfikacji : 09.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry