Szczegóły ogłoszeń

Sukcesywne dostawy materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego na potrzeby wydziałów, jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego oraz jednostek Komendy Głównej Policji

- ogłoszenie o udzieleniu zamowienia na część I opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 22.07.2017r.

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na część I przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej z dnia 20.07.2017r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na część II opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 08.07.2017r.

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na część II przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej z dnia 06.07.2017r.

____________________________________________________________________________________________

- ponowne rozstrzygnięcie postępowania dla części I z dnia 04.07.2017r.

____________________________________________________________________________________________

- unieważnienie rozstrzygnięcia postępowania dla części I z dnia 13.06.2017r.

______________________________________________________________________________________________

- rozstrzygnięcie cz.I z dnia 02.06.2017r.

- rozstrzygnięcie cz. II  z dn. 26.05.2017r.

- zestawienie ofert po poprawieniu omyłek z dnia 16.05.2017r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 12.05.2017r.

______________________________________________________________________________________________

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 28.04.2017r.

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej z dnia 26.04.2017r.

- zapytania i odpowiedzi wraz z modyfikacją załącznika nr 3.1 do siwz, zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 12.05.2017r.

- zmodyfikowany formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 3.1 do siwz z dnia 26.04.2017r.

________________________________________________________________________________________

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25.04.2017r.

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej z dnia 24.04.2017r.

- modyfikacja  pisma z dnia 19.04.2017r. dot. zmiany załącznika nr 3.2 do siwz - zmiana terminu skladania i otwarcia ofert na dn.10.05.2017r.

- zapytania i odpowiedzi wraz z modyfikacją załącznika nr 3.2 do siwz, zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 09.05.2017r.

- zmodyfikowany formularz kalkulacji cenowej- załącznik nr 3.2 do siwz z dnia 19.04.2017r.

__________________________________________________________________________

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 27.03.2017r.

- siwz z załącznikami nr 1 i 4

formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) - załącznik nr 2 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części I - załącznik nr 3.1 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części II - załącznik nr 3.2 do siwz

- wzór umowy dla części I - załącznik nr 5.1 do siwz

- wzór umowy dla części II- załącznik nr 5.2 do siwz

______________________________________________________________________________________________

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej z dnia 24.03.2017r.

- ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 22.03.2017r.

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 22.03.2017
Data modyfikacji : 24.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry